TransUnion

環聯「持續監察信貸」抽獎結果

推廣生意的競賽牌照號碼: 046853-54


奬品:雙人來回台北經濟客位機票 ﹝共 5 名﹞

得奬者 電話號碼
Chan On Lan Alan 68XXXX87
Yip Kwan Chi 97XXXX61
Ching Pak Ho 60XXXX01
Fu Wing Chun 51XXXX94
Tsui Lai Mei 90XXXX55


奬品:雙人來回杜拜商務客位機票 ﹝共 1 名﹞

得奬者 電話號碼
Cheng San Miu 93XXXX98

所有抽獎結果亦會於2016年7月18日在南華早報及蘋果日報公布。


返回